Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου 2017

Φυσική Αγωγή και Σχολικός Αθλητισμός στην Ευρώπη


Το Δίκτυο ΕΥΡΥΔΙΚΗ      Το Δίκτυο Ευρυδίκη παρέχει πληροφορίες και αναλύσεις για τα εκπαιδευτικά συστήματα και πολιτικές στην Ευρώπη. 

      Αποτελείται από 40 εθνικές μονάδες στις 36 χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα δια Βίου Μάθησης της ΕΕ. 

      Ο συντονισμός και η διαχείριση του Δικτύου υπάγονται στον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Μέσων και Πολιτισμού της ΕΕ που εδρεύει στις Βρυξέλλες, ο οποίος εκπονεί τις εκδόσεις και διαχειρίζεται τις βάσεις δεδομένων του Δικτύου.